Kotlíková dotace

Chcete pomoc s dotací? Kontaktujte naší specialistku:

Jana Králová Tel: 730 193 485 , Email: eshop@satekmm.cz

Dne 31. 8. 2017 byl v souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 031-07/2017/ZK ze dne 27. 6. 2017 vyhlášen na úřední desce kraje Program „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 -2019" (dále jen „Program").

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků tohoto Programu, který obdrží Středočeský kraj na podporu stanoveného účelu z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, je 502 233 009,72 Kč.

Lhůta pro podávání žádostí o dotace bude zahájena dne 4. 10. 2017 od 8:00 hod. a ukončena dne 29. 6. 2018 ve 14:00 hod. V případě vyčerpání peněžních prostředků určených na Program bude příjem žádostí pozastaven. Žádosti o dotaci budou podávány elektronickou formou. Veškeré informace budou dostupné na webové adrese: https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace.

Výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním, který bude nahrazován novým zdrojem tepla, nesmí splňovat emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.

Jedná se tedy pouze o kotle 1. a 2. emisní třídy a ty, u nichž výrobcem nebyla emisní třída stanovena.

Toto budou žadatelé prokazovat Dokladem o kontrole technického stavu, tzv. revizní zprávou, kterou si musel do konce roku 2016 nechat vystavit každý vlastník spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 – 300 kW.

V této výzvě již nebude možné nově instalovat kotel spalující výhradně uhlí.

Již nyní si žadatelé mohou své žádosti předpřipravit v elektronickém formuláři za pomoci zveřejněného podrobného postupu pro vyplnění elektronické žádosti. Po vygenerování žádosti bude přiřazen unikátní kód a pořadové číslo žádosti. Vygenerovanou a podepsanou písemnou žádost včetně povinných příloh je nutno doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, ve lhůtě pro podávání žádostí.